Obstetriskt våld

DSpace Repository

Obstetriskt våld

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Obstetriskt våld
Author Annborn, Anna
Date 2019
English abstract
Background: Obstetric violence is an unseen form of violence against women during childbirth. Obstetric violence is, from a feministic perspective a process in which the woman is transformed from an independent and capable individual, free to make her own decisions to become a passive object. Aim: To investigate the concept of obstetric violence by analyzing narratives of women who recently have given birth. Method: An inductive qualitative approach with individual narratives from women who have recently given birth. The sample consisted of women with a bad birth experience, recruited at a maternity unit in southern Sweden. Result: Four categories emerged from the analyses: lack of information and consent including poor information and no right to participate in decisions concerning the process of labour, suboptimal pain relief, who embedded unbearable pain without pain relief, lack of trust and support where the women were met with bad attitude and jargon, and the experience of abuse including threat of violence from the midwives. Conclusion: The study shows that obstetric violence exists and that women are subjected to physical and psychological abuse during childbirth – obstetric violence. During labour there are many situations affecting the autonomy and dignity of the women and the phenomenon is very complex. The abuse of women during childbirth might be a significant problem and quality
Swedish abstract
Bakgrund: Obstetriskt våld är en osynlig form av våld mot kvinnor som föder barn. Utifrån ett feministiskt perspektiv handlar obstetriskt våld om en process där kvinnan varit fri och självständig att fatta egna beslut till att bli ett passivt objekt utan möjlighet att komma till uttryck. Syfte: Att undersöka innebörden av begreppet obstetriskt våld med utgångspunkt från nyförlöstas kvinnors förlossningsberättelser. Metod: En induktiv kvalitativ ansats med narrativa berättelser där enskilda intervjuer utfördes. Urvalet var nyförlösta kvinnor som har haft en negativ förlossnings upplevelse och rekryterade på en barnmorskemottagning i nordvästra Skåne. Resultat: Analysen alstrade fyra kategorier: Bristfällig information och uteblivet samtycke som innebär att kvinnorna uppfattade informationen under förlossningen otydlig, bristfällig eller helt obefintlig. De ansåg sig heller inte vara delaktiga i beslut. Otillräcklig smärtlindring där kvinnorna beskrev att de fick utstå smärta utan att få någon smärtlindring. Avsaknad av tillit och trygghet där kvinnorna berättade att när de födde sitt barn bemöttes de av personalens kränkande ord som ingav avsaknad av tillit och trygghet. Tydlig vägledning fattades och de upplevde sig ensamma. Upplevelsen av övergrepp där kvinnorna beskrev att de upplevde att de hade blivit utsatta för våld och hot om våld under sin förlossning. Konklusion: Resultatet visade att kvinnor upplever sig ha blivit utsatta för fysiska och psykiska övergrepp under sin förlossning som kan tolkas som obstetriskt våld. Denna osynliga form av våld är ett komplext problem som påverkar kvinnors autonomi och värdighet under förlossningen. Det behövs en kvalitetssäkring inom området med tydliga riktlinjer för hur upplevelser av detta slag ska hanteras så att kvinnorna i högre grad får en positiv förlossningsupplevelse.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Abuse
disrespect
feminist
labour
mistreatment
obstetric violence
Handle http://hdl.handle.net/2043/29640 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics