Jämförelse av klimatpåverkan från Lime hempcrete och Träull i bullerskärmar

DSpace Repository

Jämförelse av klimatpåverkan från Lime hempcrete och Träull i bullerskärmar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jämförelse av klimatpåverkan från Lime hempcrete och Träull i bullerskärmar
Author Frisk Travaglia, Malin ; Karlsson, Marcus
Date 2020
English abstract
The construction industry accounts for about 20% of Sweden's total emissions of carbon dioxide equivalents and because Sweden aims to have no net greenhouse gas emissions by 2045, something must be done to minimize emissions. Materials generate different emissions during their life cycle and one way of reducing emissions could be to choose materials with low emissions. The purpose of the study is to compare contributions to the climate impact between a noise screen with wood wool boards and one with lime hempcrete panel, using life cycle methodology. The methods chosen for the study are literature search, document analysis, interview, life cycle methodology and a calculation tool, förenklade klimatåtgärdsverktyget. The study indicates that the best noise screen for the environment is that of lime hempcrete, however the noise screen of wood wool also have little climate impact, since it is also made of bio-based materials that bind carbon dioxide. To minimize emissions for both noise screens further, there are different methods, changing fuel for the working machines, minimizing transport distances and using recycled steel & metal. There are no directly comparable or partially examined values for carbon dioxide binding which can be considered to affect the validity of the study. As the emission values for carbon dioxide binding have been obtained through literature studies, the variation has contributed to the selection of two extreme values for the calculations. This may seem to give a more representative view of the materials as the entire span is clarified. A standardized method for how calculation with carbon sequestration should be done would create a transparency in the calculation of life cycles for bio-based materials.
Swedish abstract
Byggbranschen står för ca 20 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter och Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det behöver därför göras något för att minska utsläppen. Olika material genererar olika mycket utsläpp av växthusgaser under sin livscykel och ett sätt att minska utsläppen är därför att välja material med låga utsläpp. Syftet med studien är att med hjälp av livscykelmetodik jämföra bidrag till klimatpåverkan från en bullerskärm med träullsskivor och en med lime hempcrete-panel. Förhoppningen är att denna studie kan få beställare av bullerskärmar att välja en skärm som bidrar till ett mindre utsläpp av växthusgaser. De metoder som valts för att kunna besvara studiens frågeställningar är litteratursökning, intervju, livscykelmetodik och ett beräkningsverktyg, förenklade klimatåtgärdsverktyget. Studien pekar på att den bästa bullerskärmen för miljön är den av lime hempcrete, dock har även bullerskärmen av träullit liten klimatpåverkan då även den är gjord av biobaserade material som binder koldioxid. För att minimera utsläppen för båda bullerskärmarna ytterligare finns det olika metoder, byta drivmedel för arbetsmaskinerna, minimera transportsträckor och att använda återvunnet stål & metall. Det finns inga direkt jämförbara eller opartiskt granskade värden för koldioxidbindning vilket kan anses påverkar validiteten för studien. Då emissionsvärdena för koldioxidbindning har hämtats genom litteraturstudier har variationen bidragit till att två extremvärden har valts för beräkningarna. Detta kan tyckas ge en mer representativ bild av materialen då hela spannet tydliggörs. En standardiserad metod för om/hur beräkning med koldioxidbindning ska göras hade skapat en transparens vid beräkning av livscykelanalyser för biobaserade material.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lime hempcrete
Träullit
LCA
koldioxidbindning
Bullerskärm
Handle http://hdl.handle.net/2043/32476 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics